ia-senzill

ia-senzill

Projecte, basat amb Jekyll, destinat a facilitar el desenvolupament de llocs webs estàtics o JAMstack.

:warning: DISCONTINUAT. He decidit no continuar amb el desenvolupament de Senzill per concentrar els meus esforços amb altres coses.

Senzill

Senzill és un projecte, basat amb Jekyll, destinat a facilitar el desenvolupament de llocs webs estàtics o JAMstack.

Instal·lació

Descarregar

Podem descarregar el projecte fent-ne ús de git, mitjançant la shell:

$ git clone https://github.com/rogerforner/IlercApp-Senzill.git senzill

Si es desitja un nom de directori diferent al del repositori (senzill):

$ git clone https://github.com/rogerforner/IlercApp-Senzill.git nomNou

npm

Un cop descarregat hem d'executar npm ja que són necessaris alguns paquets

$ npm install

S'instal·laran els següents paquets (package.json):

"devDependencies": {
  "axios": "^0.18.0",
  "moment": "^2.22.2",
  "vue": "^2.5.16"
},
"dependencies": {
  "gulp": "^4.0.0",
  "gulp-autoprefixer": "^5.0.0",
  "gulp-clean-css": "^3.9.3",
  "gulp-concat": "^2.6.1",
  "gulp-htmlmin": "^4.0.0",
  "gulp-sass": "^4.0.1",
  "gulp-shell": "^0.6.5",
  "gulp-uglify": "^3.0.0"
}

Execució

Jekyll disposa de les seves pròpies comandes per dur a terme la compilació de SASS i els fitxers que en componguin el projecte. Ara bé, en el nostre cas no en farem un ús directe d'aquestes, emprarem gulp.

$ gulp

Podem veure la configuració de gulp en el fitxer de l'arrel gulpfile.js.

Executant, en la shell, gulp (sense watch) compilarem la totalitat del lloc web, quedant preparat per ser "consumit".

$ gulp

$ gulp watch

Executant, en la shell, gulp watch també es compilarà el lloc web, però amb la diferència de que quan un fitxer sigui modificat, segons el tipus d'aquests, es durà endavant una compilació automàtica.

$ gulp watch

S'ha de tenir en compte que mitjançant la comanda jekyll build no s'executa cap tipus de servidor, de fet, només es compilen els fitxers que formen el nostre lloc web, sent enviats, desprès de la compilació, al directori /_site.

Dit això, hem de tenir present que l'execució del lloc web es durà a terme directament amb un servidor local, és indiferent si es tracta d'un Laragon o un XAMPP o un Wamp o un LAMP etc.

Tenint en compte que el directori on es compila el lloc web és /_site, la nostra URL del localhost es visualitzarà (o similar):

http://localhost/nomProjecte/_site/ca
http://senzill.oo/_site/ca

/ca fa referència a l'idioma, per defecte, al qual s'hagi configurat el projecte. A aquest directori s'arriba de forma automàtica, mitjançant una redirecció escrita amb JavaScript, aquesta situada al index.html de /_site.

<script type="text/javascript">
window.location.href = "{{- site.url | append:site.baseurl -}}/{{- site.t.default_lang -}}";
</script>

:bulb: Idea

Amb aquest fitxer es podria jugar. Per exemple, ampliant el temps d'espera abans de que es dugui a terme la redirecció, proporcionant el temps suficient com per convertir el fitxer index.html amb una pantalla d'inici de càrrega o introductoria.

 • Amb un Spinner.
 • Amb un vídeo.
 • Etc.

Compilació

A través de la compilació es duen a terme "dos" processos, un corresponent al Gulp i un altre al Jekyll.

Gulp:

 • Els fitxers SASS són compilats a un fitxer CSS.
 • Els fitxers CSS són concatenats i minificats.
 • Els fitxers JS són concatenats i minificats.
 • Els fitxers HTML són minificats.

Jekyll:

 • Els fitxers YML són decodificats i emprats per permetre'n la correcta compilació del lloc web, aquest dividit en diversos directoris /_nomDirectori.

Configuració

_config.yml

Aquest és el principal fitxer de configuració de Jekyll, és emprat per determinar els directoris que seran inclosos, o no, en la compilació del lloc web, la URL principal d'aquest, l'idioma per defecte i els que en faran del lloc web un lloc multi idioma, també els tipus de publicacions que s'hagin d'emprar per generar contingut, entre altres apartats que poden ser ampliats segons la necessitat.

Tractament de fitxers i directoris

Predeterminat de Jekyll.

La variable exclude és emprada per definir els fitxers i directoris que seran exclosos en la compilació del lloc web.

exclude:
 # SRC
 - src
 # Informació
 - LICENCE.md
 - README.md
 # Gestors de paquets
 ## Bundle
 - Gemfile
 - Gemfile.lock
 ## Node (npm)
 - node_modules
 - package.json
 - package-lock.json
 # Gulp (task runner)
 - gulpfile.js

URL i baseurl

Predeterminat de Jekyll.

Mitjançant la la variable url es defineix quina és la URL principal del lloc web mentre que mitjançant la variable baseurl es defineix quin és el directori (arrel) del lloc web.

És a dir, el nostre projecte es pot trobar situat en l'arrel on apunta el nostre domini:

> https://rogerforner.com

url: "https://rogerforner.com"
baseurl: ""

O bé es pot trobar situat en l'arrel d'un directori on apunti el nostre domini:

> https://rogerforner.com/ilercapp

url: "https://rogerforner.com"
baseurl: "ilercapp"

Idiomes

No predeterminat de Jekyll. Afegit per nosaltres.

Mitjançant l'array langs es defineixen els idiomes que conformaran el lloc web.

langs:
 - "ca"
 - "es"

Tots els idiomes del lloc web hi seran referenciats a través de la URL, de tal manera que es visualitzaran com si es tractessin d'un directori en el mateix domini.

https://rogerforner.com/ca
https://rogerforner.com/es

https://rogerforner.com/ilercapp/ca
https://rogerforner.com/ilercapp/es

Traduccions

No predeterminat de Jekyll. Afegit per nosaltres.

Les traduccions ens seran útils per traduir aquell text que es mantingui estàtic en el lloc web, és a dir, que no presenti canvis de forma constant.

En l'exemple següent es pot veure la traducció de les meta etiquetes i peu de pàgina (site_info), també les de geolocalització (geo_tag) i les de Open Graph.

t:
 default_lang: "ca"
 ca:
  site_info:
   name: "Senzill"
   motto: "Per Roger Forner Fabre"
   description: "Senzill és un projecte, basat en Jekyll, destinat a facilitar el desenvolupament de llocs webs estàtics o JAMstack."
   locale: "ca-es"
   geo_tag:
    region: "ES-CT"
    placename: "Tortosa"
    position: "40.812578;0.521442"
    icbm: "40.812578, 0.521442"
  open_graph:
   facebook:
    app_id:
    publisher: #https://www.facebook.com/compteLLocWeb
    author: #https://www.facebook.com/compteAutorRa
    img:
   google_plus:
    publisher: #https://plus.google.com/compteLLocWeb
    author: #https://plus.google.com/compteAutorRa
    img:
   twitter:
    publisher: #@compteLlocWeb
    author: "@rogerforner" #@compteAutorRa
    img:
 es:
  site_info:
   name: "Senzill"
   motto:
   description: "Senzill es un proyecto, basado en Jekyll, destinado a facilitar el desarrollo de aplicaciones estáticas o JAMstack."
   locale: "es-es"
   geo_tag:
    region:
    placename:
    position:
    icbm:
  open_graph:
   facebook:
    app_id:
    publisher: #https://www.facebook.com/compteLLocWeb
    author: #https://www.facebook.com/compteAutorRa
    img:
   google_plus:
    publisher: #https://plus.google.com/compteLLocWeb
    author: #https://plus.google.com/compteAutorRa
    img:
   twitter:
    publisher: #@compteLlocWeb
    author: #@compteAutorRa
    img:

Cada cas en pot requerir menys o més, poden ser afegides a voluntat.

Com es pot veure, les traduccions van introduïdes per l'array t, el qual és precedit per un seguit d'arrays. Cadascun d'aquests s'inicia amb el text que en defineix l'idioma al qual es correspondrà cada traducció, idioma establert mitjançant la variable langs. I també es pot veure la variable default_lang, la qual en defineix l'idioma per defecte, el principal, del lloc web.

t:
 default_lang: "ca"
 ca:
  ...
 es:
  ...

Col·leccions (tipus de publicacions)

Predeterminat de Jekyll.

Les col·leccions són els tipus de contingut que es generarà en el lloc web i se'n poden afegir tantes com es desitgi.

collections:
 pages:
  output: true
 posts:
  output: true
 feed:
  output: true

Enllaços permanents

Els enllaços permanents són emprats per definir les URLs dels diversos tipus de contingut que s'hagin predefinit. És una manera de garantir-ne la visibilitat de les URLs d'una forma amigable, entendible, de cara als/les nostres usuaris/àries.

Per defecte deixem la variable permalink de la següent manera:

permalink: "pretty"

Desprès en definirem les rutes per a cadascun dels tipus de contingut que tinguem i, molt important, per a cadascun dels idiomes.

defaults:
 - # Pàgines
  scope:
   path: "_pages/ca"
  values:
   permalink: "/ca/:title/"
   lang: "ca"
   layout: "default"
 -
  scope:
   path: "_pages/es"
  values:
   permalink: "/es/:title/"
   lang: "es"
   layout: "default"
 - # Publicacions
  scope:
   path: "_posts/ca"
  values:
   permalink: "/ca/posts/:title/"
   lang: "ca"
   layout: "default"
 -
  scope:
   path: "_posts/es"
  values:
   permalink: "/es/posts/:title/"
   lang: "es"
   layout: "default"
 - # etc.

Service worker

No predeterminat de Jekyll. Afegit per nosaltres.

S'han declarat les variables que seran emprades per configurar el fitxer sw.js.

pwa:
 manifest:
  name: "Senzill"
  short_name: "Senzill"
  theme_color: "#0b1728"
  background_color: "#afc6e9"
 sw_cache:
  - "/"
  - "/assets/"

Termes legals

No predeterminat de Jekyll. Afegit per nosaltres.

S'han declarat variables que seran emprades per emplenar el Copyright del peu de pàgina, també el nom del/la creador/ra del lloc web, així com per emplenar alguns espais de l'avís legal.

legal:
 owner:
  name: "Roger Forner Fabre"
  id: "DNI/NIF/..."
  domicile: "Domicili"
  email: "hello@rogerforner.com"
  domain: "rogerforner.com"
 developer:
  name: "IlercApp"
  url: "https://rogerforner.com/ilercapp"

_config-prod.yml

Es tracta d'un fitxer de configuració que té exactament la mateixa funcionalitat que el fitxer config.yml, però amb la diferència de que en aquest hi afegiríem tota aquella configuració que només volem que estigui activa en un entorn de producció i no en un de desenvolupament.

Per exemple, si estem realitzant canvis en el nostre projecte, no és desitjable que Google Analytics estigui en funcionament en local. Mitjançant aquest fitxer de configuració això és possible ja que disposem de la possibilitat de compilar el lloc web sense la necessitat de que es compilin les meta etiquetes que de Google.

Aquest fitxer segueix sent tan escalable com l'altre, és a dir, es pot ampliar segons la necessitat.

# Bing Webmaster Center: http://www.bing.com/webmaster
# Google Search Console: https://www.google.com/webmasters/verification/home?hl=en
# Pinterest Site Verification: http://pinterest.com/
# Yandex Webmaster: https://webmaster.yandex.com/
site_verification:
 bing:
 google:
 pinterest:
 yandex:

# google_analytics: https://www.google.com/analytics/web/#home/
analytics:
 google_analytics: #ID de seguiment (UA-000000-2).

# etc.

Per evitar la compilació d'aquest fitxer i d'altres que es puguin crear per necessitat, és recomanable comentar la línia 99 del fitxer gulpfile.js.

En el cas de que es desitgi emprar, només s'haurà de comentar la línia 98 i descomentar la 99.

 97 gulp.task('build', shell.task([
 98  'jekyll build'
 99  // 'jekyll build --config _config.yml,_config-prod.yml'
100 ]));

Maquetació

Totes les col·leccions han de tenir el seu propi directori _nomCol·leccio i, a més a més, aquestes contindran un directori que es correspondrà a l'idioma, aquest definit en el fitxer de configuració _config.yml.

Cada directori d'idioma contindrà les pàgines, ja siguin amb format .html o .md. I aquestes tindran el mateix nom tant en un directori com a un altres, és a dir, si en l'idioma català tenim benvinguts.html, en l'idioma castellà hi afegirem el fitxer que es correspondrà a la seva traducció amb el mateix nom benvinguts.html.

_pages
|
|
+--- /ca
|  404.html
|  benvinguts.html
|  etc.
|
+--- /es
|  404.html
|  benvinguts.html
|  etc.

No ens hem de preocupar de que els fitxers d'ambdós directoris tinguin el mateix nom, el contingut estarà escrit amb l'idioma que li pertoqui. A través de les URLs visualitzarem el fitxer corresponent gràcies al directori d'idioma:

https://rogerforner.com/ca/benvinguts
https://rogerforner.com/es/benvinguts

:information_source: Per facilitar la navegació a través del lloc web s'han de dur endavant les bones pràctiques d'usuabilitat, aquestes citades per Steve Krug en el seu llibre Don't make me thing.

És a dir, oblidem d'una vegada per totes la navegació tediosa a través de les URLs.

Edició

Totes les pàgines, sigui quina sigui la col·lecció, han de tenir un encapçalament, el qual s'iniciarà amb 3 guions (---) i, finalitzarà, també, amb 3 guions (---).

A banda, dintre del propi contingut de la pàgina es podran escriure les variables definides tant en l'encapçalament com en els fitxer de configuració del lloc web. És Jekyll, en el moment de la compilació, qui interpretarà aquestes afegint-hi, en el seu lloc, el contingut apropiat.

---
lang: ca
title: "Sobre nosaltres"
description: "Pàgina sobre nosaltres."
robots: "index,follow"

breadcrumbs:
 - title: "Inici"
  url: ""
 - title: "Sobre nosaltres"

facebook:
 app_id:
 publisher:
 author:
 img:
google_plus:
 publisher:
 author:
 img:
twitter:
 publisher:
 author:
 img:
---
 • La variable lang és obligada i és emprada per definir l'idioma de la pàgina.
 • Les variables title, description i robots són obligades i són emprades per emplenar les meta etiquetes corresponents.
  • La variable "robots" pots contenir index,follow o noindex,nofollow, o ambdues possibilitats intercalades.
 • L'array breadcrumbs no és obligat, ho hauria de ser si tenim en compte les bones pràctiques de la usabilitat. És emprada per mostrar, en la mateixa pàgina, les migues de pa.
  • Si la URL està buida, el text que li dona raó ser no serà un enllaç. EN cas contrari serà un enllaç que durà a aquella pàgina en concret.
 • Els arrays facebook, google_plus i twitter són emprats per sobreescriure la configuració per defecte de l'Open Graph protocol.

Continguts (exemples)

{%- for item in page.breadcrumbs -%}
 {%- if item.url -%}
  <a href="{{- site.url | append:site.baseurl -}}/{{- page.lang -}}/{{- item.url -}}">{{- item.title -}}</a>
 {%- else -%}
  {{- item.title | prepend:' / ' -}}
 {%- endif -%}
{%- endfor -%}

Idiomes

<ul>
 {%- for lang in site.langs -%}
   {%- if lang == page.lang -%}
    <li class="active">{{- lang -}}</li>
   {%- else -%}
   <li>
    {%- assign pageName = page.path | split:'/' | last -%}
    {%- capture otherPath -%}_{{- page.collection -}}/{{- lang -}}/{{- pageName -}}{%- endcapture -%}
    {%- assign otherPage = site[page.collection] | where:'path', otherPath | first -%}
    {%- assign langUrl = otherPage.url -%}
    <a href="{{- site.baseurl | append:langUrl | remove:'index.html' -}}">{{- lang -}}</a>
   </li>
   {%- endif -%}
 {%- endfor -%}
</ul>

Loops

Publicacions + categories + etiquetes (tots els idiomes)

{%- for post in site.posts -%}
 <h3><a href="{{- post.url | prepend:site.baseurl -}}">{{- post.title -}}</a></h3>
 <p>{{- post.description -}}</p>
 <p><small><strong>{{- post.date | date:'%B %e, %Y' -}}</strong></small></p>
 Categories:
 <ul>
  {%- for category in post.categories -%}
   <li><a href="{{- site.url | append:site.baseurl -}}/{{- post.lang -}}/archive_categories#{{- category | replace:' ', '-' | downcase -}}">{{- category -}}</a></li>
  {%- endfor -%}
 </ul>
 Etiquetes:
 <ul>
  {%- for tag in post.tags -%}
   <li><a href="{{- site.url | append:site.baseurl -}}/{{- post.lang -}}/archive_tags#{{- tag | replace:' ', '-' | downcase -}}">{{- tag -}}</a></li>
  {%- endfor -%}
 </ul>
{%- endfor -%}

Publicacions (segons l'idioma de la pàgina)

{%- assign postsCa = site.posts | where:'lang', page.lang -%}
{%- for post in postsCa -%}
 <h3><a href="{{- post.url | prepend:site.baseurl -}}">{{- post.title -}}</a></h3>
 <p>{{- post.description -}}</p>
 <p><small><strong>{{- post.date | date:'%B %e, %Y' -}}</strong></small></p>
{%- endfor -%}

Publicacions (idioma definit)

{%- assign postsEs = site.posts | where:'lang', "es" -%}
{%- for post in postsEs -%}
 <h3><a href="{{- post.url | prepend:site.baseurl -}}">{{- post.title -}}</a></h3>
 <p>{{- post.description -}}</p>
 <p><small><strong>{{- post.date | date:'%B %e, %Y' -}}</strong></small></p>
{%- endfor -%}

Publicacions agrupades per categories (tots els idiomes)

{%- for category in site.categories -%}
 <div class="archive-group">
  {%- capture categoryName -%}{{- category | first -}}{%- endcapture -%}
  <h3>{{ categoryName }}</h3>

  {%- for post in site.categories[categoryName] -%}
   <ul>
    <li><a href="{{- post.url | prepend:site.baseurl -}}">{{- post.title -}}</a></li>
   </ul>
  {%- endfor -%}
 </div>
{%- endfor -%}

Publicacions agrupades per categories (segons l'idioma de la pàgina)

{%- for category in site.categories -%}
 <div class="archive-group">
  {%- capture categoryName -%}{{- category | first -}}{%- endcapture -%}
  <h3>{{ categoryName }}</h3>

  {%- for post in site.categories[categoryName] -%}
   {%- if post.lang == page.lang -%}
    <ul>
     <li><a href="{{- post.url | prepend:site.baseurl -}}">{{- post.title -}}</a></li>
    </ul>
   {%- endif -%}
  {%- endfor -%}
 </div>
{%- endfor -%}

Publicacions agrupades per categories (idioma definit)

{%- for category in site.categories -%}
 <div class="archive-group">
  {%- capture categoryName -%}{{- category | first -}}{%- endcapture -%}
  <h3>{{ categoryName }}</h3>

  {%- for post in site.categories[categoryName] -%}
   {%- if post.lang == 'es' -%}
    <ul>
     <li><a href="{{- post.url | prepend:site.baseurl -}}">{{- post.title -}}</a></li>
    </ul>
   {%- endif -%}
  {%- endfor -%}
 </div>
{%- endfor -%}

Publicacions agrupades per etiquetes (totes els idiomes)

{%- for tag in site.tags -%}
 <div class="archive-group">
  {%- capture tagName -%}{{- tag | first -}}{%- endcapture -%}
  <h3><u>{{ tagName }}</u></h3>

  {%- for post in site.tags[tagName] -%}
   <ul>
    <li><a href="{{- post.url | prepend:site.baseurl -}}">{{- post.title -}}</a></li>
   </ul>
  {%- endfor -%}
 </div>
{%- endfor -%}

Publicacions agrupades per etiquetes (segons l'idioma de la pàgina)

{%- for category in site.tags -%}
 <div class="archive-group">
  {%- capture tagName -%}{{- category | first -}}{%- endcapture -%}
  <h3><u>{{ tagName }}</u></h3>

  {%- for post in site.tags[tagName] -%}
   {%- if post.lang == page.lang -%}
    <ul>
     <li><a href="{{- post.url | prepend:site.baseurl -}}">{{- post.title -}}</a></li>
    </ul>
   {%- endif -%}
  {%- endfor -%}
 </div>
{%- endfor -%}

Publicacions agrupades per etiquetes (idioma definit)

{%- for category in site.tags -%}
 <div class="archive-group">
  {%- capture tagName -%}{{- category | first -}}{%- endcapture -%}
  <h3><u>{{ tagName }}</u></h3>

  {%- for post in site.tags[tagName] -%}
   {%- if post.lang == 'es' -%}
    <ul>
     <li><a href="{{- post.url | prepend:site.baseurl -}}">{{- post.title -}}</a></li>
    </ul>
   {%- endif -%}
  {%- endfor -%}
 </div>
{%- endfor -%}

Bibliografia Web

Per més informació, en quant a Jekyll, es poden consultar els següents llocs web:

jekyll logo

Want a Jekyll website built?

Hire a Jekyll developer